#Blimålmedveten

Globala målen

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen. Genom Globala målen för hållbar utveckling kan det här bli verklighet. För att nå FN:s Globala mål krävs ekonomisk tillväxt som samtidigt värnar om social och miljömässig hållbarhet.

Våra lösningar hjälper våra kunder att använda de resurser vi har på ett ansvarsfullt sätt. Genom att installera våra mätare och system för IMD i er fastighet så bidrar ni till att de boende blir mer medvetna om sin egen konsumtion av värme, vatten och el. IMD bidrar därmed till medvetna val och handlingar, vilket innebär att alla med små medel kan vara  med och bidra till att de stora målen på sikt kan uppnås.

Delmål 6
Vatten är en grundförutsättning för allt levande på jorden, och därmed också en förutsättning för människors hälsa och en hållbar utveckling. Vatten är också en förutsättning för världens livsmedelsproduktion och energiproduktion och brist på vatten kan därför bli orsak till konflikt, både inom och mellan länder.
Läs mer på: www.globalamalen.se

Individuell Mätning och Debitering (IMD) av vatten och varmvatten säkerställer att slöseri och onödig användning av vatten minimeras. Vi ser redan idag resultatet av klimatförändringarna även på den norra delen av vårt jordklot genom att vi under torrperioder även i Sverige får problem med vattenförsörjningen. Därutöver har vi vattenanläggningar är underdimensionerade eller i behov av upprustning. Detta kommer i sin tur även innebära att kostnaden för vatten och avlopp kommer att öka kraftigt de nästkommande årtionden.

Delmål 11
Växande städer kan skapa nya möjligheter för ekonomisk tillväxt, men kan också bidra till ökade sociala klyftor och påfrestningar på ekosystem. Den snabba och stora inflyttningen till städer ställer nya krav som behöver bemötas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.
Läs mer på: www.globalamalen.se

Individuell Mätning och Debitering (IMD) av värme och varmvatten säkerställer att slöseri och onödig energianvändning minimeras. Detta får dels direkta effekter i form av lägre klimatutsläpp, men det innebär även att nuvarande energiförsöjningssystem kommer att räcka längre.
Vårt system för gemensam el i flerbostadshus ökar dessutom möjligheten att montera solceller på stora takytor då den solproducerade elen tack vare IMD även kan nyttjas som hushållsel i lägenheterna och inte bara till  fastighetens elbehov.

Delmål 12
Vår planet har försett oss med ett överflöd av naturresurser, men vi människor har inte nyttjat det på ett ansvarsfullt sätt och konsumerar nu långt bortom vad vår planet klarar av. Att uppnå hållbar utveckling kräver att vi minskar vårt ekologiska fotavtryck genom att ändra hur vi producerar och konsumerar varor och resurser.
Läs mer på: www.globalamalen.se

Individuell Mätning och Debitering (IMD) av vatten, värme och el bidrar till att öka medvetandet om sin egen konsumtion, vad den faktiska kostnaden för denna är och därme också vad var och en kan göra för att minska sin förbrukning och därmed också sitt ekologiska fotavtryck. Att mäta är att veta, och vi är inte ensamma om att anse att det borde vara en självklarhet att var och en betalar för sin egen förbrukning och sin andel av kostnaderna för vatten och energi när man bor i ett flerbostadshus eller radhusområde med gemensamt vatten och/eller värmesystem.